Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

Ανακοίνωση

Με την Γ.Δ.Ο.Π. 0001143, ΕΞ 2017-1/8/17, (ΥΟΔΔ 377) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίστηκε το επταμελές Διοικητικό Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Τροποποίηση ν. 4370/2016

Ανακοίνωση
 
Με το άρθρο 19 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80) τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4370/2016 αναφορικά με τις υποχρεώσεις του ΤΕΚΕ ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

Έγκριση Απολογισμού 2016

Έγκριση Απολογισμού 2016
 
Την 18η Μαΐου 2017 εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ο Απολογισμός του ΤΕΚΕ έτους 2016. Ο Απολογισμός  βρίσκεται διαθέσιμος, προς ανάκτηση, στην ενότητα «Απολογισμοί-Ισολογισμοί του ΤΕΚΕ».

Μνημόνιο Συνεννόησης Τράπεζα της Ελλάδος - ΤΕΚΕ

Μνημόνιο Συνεννόησης Τράπεζα της Ελλάδος - ΤΕΚΕ

Την 30η Μαρτίου 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεννόησης ανάμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και το ΤΕΚΕ. Σκοπός του Μνημονίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΚΕ και της ΤτΕ ως προς την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφόρησης  για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους με ευρύτερο στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τροποποίηση κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

Τροποποίηση κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

 

Την 17η Μαρτίου 2017 με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος στον Κανονισμό ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων προσαρτήθηκε παράρτημα με τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ο ειδικός εκκαθαριστής πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση στην περίπτωση εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης και στην περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ. Το παράρτημα αποσκοπεί αποκλειστικά στη διευκόλυνση της ευχερούς και εντός των εκ του νόμου προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών εφαρμογής των διατάξεων του ν.4370/2016 και των εργασιών που προκύπτουν από αυτές.