Έγκριση Απολογισμού 2017

Την 7η Ιουνίου 2018 εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ο Απολογισμός του ΤΕΚΕ έτους 2017. Ο Απολογισμός βρίσκεται διαθέσιμος, προς ανάκτηση, στην ενότητα «Απολογισμοί-Ισολογισμοί του ΤΕΚΕ».

Θέσπιση νόμου 4514/2018

Την 30/1/2018 ψηφίστηκε ο ν. 4514/2018 (Α 14) με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2016/65/ΕΕ  για τις αγορές των Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II)

Αποχώρηση από το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων

Την 25/1/2018 η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν. Π.Ε. αποχώρησε από το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) του ΤΕΚΕ.

Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

Ανακοίνωση

Με την Γ.Δ.Ο.Π. 0001143, ΕΞ 2017-1/8/17, (ΥΟΔΔ 377) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίστηκε το επταμελές Διοικητικό Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Τροποποίηση ν. 4370/2016

Ανακοίνωση
 
Με το άρθρο 19 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80) τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4370/2016 αναφορικά με τις υποχρεώσεις του ΤΕΚΕ ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.