Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων σε δικαιούχους

 

Το ΤΕΚΕ, σε συνεργασία με τις τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος, έχει σχεδιάσει λεπτομερή διαδικασία για την περίπτωση που απαιτηθεί η καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους καταθέτες, με στόχο την μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έναρξη της καταβολής των αποζημιώσεων και την ελαχιστοποίηση τυχόν σφαλμάτων κατά τον υπολογισμό των προς αποζημίωση ποσών.

Ενδεικτικά, με την ανακοίνωση, από την Τράπεζα της Ελλάδος, της ανάκλησης της αδείας της τράπεζας:

  • Το ΤΕΚΕ ενημερώνει τους δικαιούχους καταθέτες μέσω του Τύπου για τη διαδικασία αποζημίωσης καταθετών και τις άμεσες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν.
  • Ειδοποιείται η πληρώτρια τράπεζα με την οποία το ΤΕΚΕ έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας, για την έναρξη της διαδικασίας αποζημίωσης.
  • Ο εκκαθαριστής που έχει οριστεί στην τράπεζα της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί, παράγει ηλεκτρονικό αρχείο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την καταβολή των αποζημιώσεων στους καταθέτες. Τα πιστωτικά ιδρύματα, σε συνεργασία με το ΤΕΚΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος, ήδη διαθέτουν επικαιροποιημένους μηχανισμούς για την  παραγωγή των αρχείων αυτών οφείλουν δε να παρέχουν στο ΤΕΚΕ τα εν λόγω στοιχεία εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την υποβολή σχετικού αιτήματός του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο αίτημα.
  • Τα ηλεκτρονικά αρχεία  αποστέλλονται με ασφαλή τρόπο στο ΤΕΚΕ όπου γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας των στοιχείων και πραγματοποιείται η απαιτούμενη επεξεργασία για την προετοιμασία καταλόγου καταθετών και ποσών προς αποζημίωση.
  • Το ΤΕΚΕ αποστέλλει τον κατάλογο των καταθετών στην πληρώτρια τράπεζα, από τα καταστήματα της οποίας θα καταβάλλονται οι αποζημιώσεις στους καταθέτες. Οι καταθέτες, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΤΕΚΕ στον Τύπο, θα μπορούν να προσέλθουν στα καταστήματα της πληρώτριας τράπεζας όπου:
  • ενημερώνονται γραπτώς για το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού αυτού,
  • με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας λαμβάνουν την αποζημίωση που δικαιούνται (ενδεικτικά, η καταβολή θα γίνεται σε μετρητά, με έκδοση τραπεζικής επιταγής, ή με μεταφορά του ποσού σε λογαριασμό της πληρώτριας ή άλλης τράπεζας),
  • σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το ποσό της αποζημίωσης που τους αναλογεί, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα για εκ νέου αξιολόγηση του ποσού που δικαιούνται.

Η διαδικασία αποζημίωσης καταθετών έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια των στοιχείων των καταθετών, να διευκολύνονται οι καταθέτες κατά τη συναλλαγή τους με την πληρώτρια τράπεζα και να επιτυγχάνεται η τάχιστη καταβολή των αποζημιώσεων στους πραγματικούς δικαιούχους.