Διεθνείς συνεργασίες

  European Forum of Deposit Insurers (EFDI)

Το ΤΕΚΕ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (European Forum of Deposit Insurers - EFDI), το οποίο ιδρύθηκε το 2002 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το EFDI σήμερα αριθμεί 66 μέλη (56 φορείς εγγύησης καταθέσεων και 10  επενδυτικών υπηρεσιών) από συνολικά 44 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Πρωταρχικός σκοπός του EFDI είναι η συνεισφορά στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, μέσω αφενός της προώθησης της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της εγγύησης των καταθέσεων, της διαχείρισης κρίσεων της αποζημίωσης επενδυτών και αφετέρου της διευκόλυνσης της επικοινωνίας της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφόρησης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας με τους φορείς που συμμετέχουν στο EFDI, το ΤΕΚΕ έχει προσχωρήσει στο Πολυμερές Μνημόνιο Συνεργασίας (Multilateral Memorandum of Understanding) που έχει αναπτυχθεί για την προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βασίζεται στις αρχές της επικοινωνίας, συνεργασίας και εκπροσώπησης των μελών του.
 
International Association of Deposit Insurers (IADI)
Από το Μάρτιο του 2014 το ΤΕΚΕ συμμετέχει ως μέλος στο Διεθνή Σύνδεσμο Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων(International Association of Deposit Insurers -  IADI). Το Μάιο του 2002 ιδρύθηκε το IADI ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Βασιλεία της Ελβετίας, με βασικό στόχο τη συνεισφορά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος διεθνώς, μέσω της προώθησης της συνεργασίας στο πεδίο της εγγύησης των καταθέσεων και της ανάπτυξης επαφών μεταξύ των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) ανά τον κόσμο. Το IADI είναι ένας οργανισμός που αναπτύσσει διεθνή πρότυπα και αρχές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ΣΕΚ. Τόσο το EFDI όσο και το IADI από τη σύστασή τους ανέπτυξαν σημαντική δραστηριότητα και αναγνωρίστηκαν ευρέως για την προσφορά τους στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η συμμετοχή του ΤΕΚΕ στο IADI, συμβάλει στην ενίσχυσητης αποτελεσματικότητάς του, καθόσον διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας με άλλα ΣΕΚ,  έχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία, σεμινάρια, έρευνες και διαβουλεύσεις εντός της κοινότητας του IADI και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στο ΤΕΚΕ να προωθεί τις θέσεις του διεθνώς.
 
Διμερής συμφωνίαΤΕΚΕ - Bulgarian Deposit Insurance Fund (BDIF)
Την 19η Φεβρουαρίου 2014, υπεγράφη Διμερής Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων της Βουλγαρίας, (Bulgarian Deposit Insurance Fund – BDIF). Η ανωτέρω Συμφωνία προβλέπει ότι το BDIF ενεργεί ως «σημείο-επαφής» («post-box») για την επικοινωνία του ΤΕΚΕ που αφορά υποκαταστήματα ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στη Βουλγαρία.  Σκοπός της συμφωνίας ήταν το  το BDIF να υποστηρίζει το ΤΕΚΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του με την παροχή πληροφόρησης στους καταθέτες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη διαχείριση των ερωτημάτων αναφορικά με την αποζημίωση των καταθετών. Με τη σύναψη της διμερούς Συμφωνίας διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και με σαφήνεια ενημέρωση των καταθετών και κατ’ επέκταση ενισχύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα αλλά και στη Βουλγαρία. Πλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ, η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με το ν……., οι καταθέτες υποκαταστημάτων τα οποία λειτουργούν σε άλλα κράτη μέλη από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα αποζημιώνονται από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων του κράτους μέλους υποδοχής για λογαριασμό του TEKE. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει αναπτύξει Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, οι οποίες θα εφαρμοσθούν και στη συνεργασία του ΤΕΚΕ με το BDIF.

Διμερήςσυμφωνία ΤΕΚΕ- Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH – EdB

Την 11η Σεπτεμβρίου 2015, υπεγράφησαν δύο Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων των γερμανικών ιδιωτικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH – EdB). Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ), η οποία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με το ν.4370/2016 (Α’37) και οι οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπουν ότι σε περίπτωση διασυνοριακής λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος μέσω υποκαταστήματος, το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής εκπροσωπεί το ΣΕΚ της χώρας καταγωγής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μία συμφωνία προβλέπει το ΤΕΚΕ να λειτουργεί σαν εκπρόσωπος του EdB για τους καταθέτες των υποκαταστημάτων των γερμανικών τραπεζών στην Ελλάδα και αντίστοιχα η δεύτερη συμφωνία το EdB σαν εκπρόσωπος του ΤΕΚΕ για τους καταθέτες των υποκαταστημάτων των ελληνικών τραπεζών στη Γερμανία. Οι συμφωνίες εστιάζονται σε θέματα επικοινωνίας με τους καταθέτες που διαμένουν στη χώρα υποδοχής και στη διενέργεια της καταβολής αποζημίωσης προς τους καταθέτες αυτούς. Αποτελούν τις πρώτες συμφωνίες που θεσπίζονται βάσει του νέου Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και παρόμοιες αναμένεται να συναφθούν μεταξύ των λοιπών ΣΕΚ των κρατών μελών. Με τη σύναψη των συμφωνιών διασφαλίζεται η εκπλήρωση του σκοπού των ΣΕΚ με αποτελεσματικό τρόπο, σε περίπτωση ενεργοποίησης των συστημάτων για πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν διασυνοριακά.