Τι είναι η εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων;

Η συντεταγμένη εν λειτουργία εκκαθάριση τραπεζών μέσω της εξυγίανσης τραπεζών, είναι μια σειρά μέτρων που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά της ισχύουσας πτωχευτικής διαδικασίας από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποφευχθεί η μετεξέλιξη μιας μεμονωμένης τραπεζικής κρίσης σε συστημική και να περιοριστεί η επιβάρυνση των φορολογουμένων για τη στήριξη τραπεζών.

Με τα μέτρα της εξυγίανσης επιχειρείται παρέμβαση στο πιστωτικό ίδρυμα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και η λήψη τους δεν ενεργοποιεί την διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ. Τα μέτρα εξυγίανσης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι τα εξής:

  • εντολή μεταβίβασης
  • σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος,
  • διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων
  • αναδιάρθρωση παθητικού.

Επισημαίνεται ότι οι εγγυημένες καταθέσεις είναι διασφαλισμένες κατά την εφαρμογή όλων των μέτρων εξυγίανσης.