Ποιες επενδυτικές υπηρεσίες καλύπτονται

Καλύπτονται από το ΤΕΚΕ,  επιγραμματικά οι ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες:

  • η λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα
  • η  εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
  • η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό
  • η διαχείριση χαρτοφυλακίων
  • η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης και
  • η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων μπορείτε να ανατρέξετε στα άρθρα 4 και 5 του ν. 3606/2007 (Α'195) αντίστοιχα