Αποζημίωση κατά την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης

Αν οι επιλέξιμες καταθέσεις σε ένα υπό εξυγίανση ίδρυμα μεταβιβάζονται σε άλλη τράπεζα μέσω της εντολής μεταβίβασης ή της σύστασης μεταβατικού ιδρύματος, οι καταθέτες δεν έχουν καμία απαίτηση δυνάμει του ν.4370/2016 (Α'37) κατά του ΣΚΚ όσον αφορά οποιοδήποτε μέρος των καταθέσεών τους στην υπό εξυγίανση τράπεζα που δεν μεταβιβάζονται, εφόσον το ύψος των χρηματικών ποσών που μεταβιβάζονται είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το συνολικό επίπεδο κάλυψης που προβλέπονται στο ν.4370/2016 (Α’37).
 
Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τις καλυπτόμενες από το ΤΕΚΕ απαιτήσεις επενδυτών πελατών των τραπεζών.