Ανήλικοι καταθέτες

Οι ανήλικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα για την προστασία των καταθέσεών τους με τους ενήλικους καταθέτες.  Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες τη γονική μέριμνα.