Συνδικαιούχοι σε καταθετικό λογαριασμό

Στους κοινούς λογαριασμούς, το τμήμα του λογαριασμού που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται ξεχωριστή κατάθεση. Για το λόγο αυτό, ο κάθε συνδικαιούχος που συμμετέχει σε καταθετικό λογαριασμό καλύπτεται από το ΤΕΚΕ μέχρι 100.000 ευρώ για το σύνολο των καταθέσεων που διαθέτει στην τράπεζα, εκτός αν συντρέχει περίπτωση πρόσθετης προστασίας.

Για σκοπούς αποζημίωσης, θεωρείται ότι η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό ανήκει στους δικαιούχους κατά ίσα μέρη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική σύμβαση.


Παράδειγμα

O καταθέτης Α έχει με τον καταθέτη Β σε κοινό λογαριασμό 150.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει με τον Γ, σε άλλο κοινό λογαριασμό που τηρείται στην ίδια τράπεζα, 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ για τους Α, Β, Γ ;

Απάντηση

Ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 100.000 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

  • Από το κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β: 150.000/2 = 75.000 ευρώ
  • Από το κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Γ: 100.000/2 = 50.000 ευρώ
  • Σύνολο: 75.000 + 50.000 = 125.000 ευρώ, άρα λαμβάνει το ανώτατο όριο των 100.000 ευρώ.

Ο καταθέτης Β δικαιούται αποζημίωση 75.000 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

  • Από το κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Α: 150.000/2 = 75.000 ευρώ

Ο καταθέτης Γ δικαιούται αποζημίωση 50.000 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

  • Από το κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Α: 100.000/2 = 50.000 ευρώ