Ποιοί λογαριασμοί καταθέσεων καλύπτονται

Καλύπτονται οι καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων  (π.χ. εταιρείες) ανεξαρτήτως σε ποιο νόμισμα τηρούνται οι λογαριασμοί.   Παραδείγματα λογαριασμών καταθέσεων που καλύπτονται:
 
  • Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου
  • Οι καταθέσεις όψεως
  • Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί
  • Οι προθεσμιακές καταθέσεις
 
Η καταβολή  των αποζημιώσεων στους δικαιούχους ελληνικών τραπεζών στην Ελλάδα γίνεται σε ευρώ, ενώ στις άλλες χώρες στις οποίες ελληνικές τράπεζες λειτουργούν υποκατάστημα, στο νόμισμα της χώρας στην οποία τηρείται η κατάθεση.