Τροποποίηση κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

Τροποποίηση κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

 

Την 17η Μαρτίου 2017 με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος στον Κανονισμό ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων προσαρτήθηκε παράρτημα με τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ο ειδικός εκκαθαριστής πιστωτικού ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση στην περίπτωση εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης και στην περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ. Το παράρτημα αποσκοπεί αποκλειστικά στη διευκόλυνση της ευχερούς και εντός των εκ του νόμου προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών εφαρμογής των διατάξεων του ν.4370/2016 και των εργασιών που προκύπτουν από αυτές.