Αποζημίωση

Το ΤΕΚΕ, αμέσως μόλις του κοινοποιηθεί η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή  δικαστικής αρχής για την περιέλευση πιστωτικού ιδρύματος σε αδυναμία  (ημερομηνία αδυναμίας) καταρτίζει κατάλογο καταθετών με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα, και  μετά τους συμψηφισμούς, καθιστά διαθέσιμο το ποσό της αποζημίωσης μέσα σε  επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την απόφαση αυτή.