Όριο κάλυψης προς αποζημίωση

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά τράπεζα για το σύνολο των καταθέσεών του (ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμών), εκτός αν συντρέχει περίπτωση πρόσθετης προστασίας.