Κατηγορίες μη επιλέξιμων καταθέσεων

Στην κάλυψη του ΤΕΚΕ δεν υπάγονται κάποιες κατηγορίες καταθέσεων είτε διότι εξαιρούνται από την κάλυψη, είτε διότι δεν συνιστούν καταθέσεις.