Καλυπτόμενες καταθέσεις

Καλύπτονται οι συνήθεις καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων  όπως:

  • Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου
  • Οι καταθέσεις όψεως
  • Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί
  • Οι προθεσμιακές καταθέσεις