Σχετική Εθνική Νομοθεσία

 

ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
4514/2018
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες
διατάξεις.
Άρθρο 128 Α/14/30/1/2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματο-
πιστωτικών μέσων
Ελληνικά
4474/2017
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.
 
Άρθρο 19 Α/80/7/6/2017 Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4370/2016  Ελληνικά
4438/2016 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ  σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 48 Α/220/28.11.2016 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4370/2016 και 4335/2015 Ελληνικά
4370/2016
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
Άρθρα 1-73 Α/37/07.03.2016
Νέος Νόμος ΤΕΚΕ
Διατάξεις για τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)
και για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 
(ΤΕΚΕ)
Ελληνικά/Αγγλικά
4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Άρθρο 45 Φ.Ε.Κ. Α/176/16.12.2015 Τροποποίηση εσωτερικού άρθρου 100 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 για τη χορήγηση, μέχρι το τέλος του 2015, δανείου από το ΣΚΚ στο ΣΕ για σκοπούς χρηματοδότησης μέτρων εξυγίανσης Ελληνικά
4346/2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 5 παρ. 30, άρθρα 9-10 Φ.Ε.Κ. Α/152/20.11.2015
 
  • Χορήγηση δανείου από το ΤΧΣ στο ΤΕΚΕ (Δάνειο Εξυγίανσης)
  • Χορήγηση προσωρινού δανείου από το ΣΚΚ στο ΣΕ

 

Ελληνικά
4340/2015 Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών Άρθρα 1, 3

Φ.Ε.Κ. Α/134/1.11.2015

  • Χορήγηση δανείου από το ΤΧΣ στο ΤΕΚΕ
  • Κατάργηση Λογαριασμού Τακτοποίησης
Ελληνικά
4335/2015 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80). 'Αρθρο 2 Φ.Ε.Κ. Α/87/23.07.2015 Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων((ενσωμάτωση οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ΕΕ L 173) και άλλες διατάξεις  Ελληνικά
4316/2014 "Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις" Άρθρο 96 ΦΕΚ 270/Α/ 24-12-2014 Ρυθμίσεις για το ΤΕΚΕ (Δυνατότητα χορήγησης δανείου από το ΤΧΣ στο ΤΕΚΕ) Ελληνικά
4261/2014 "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΦΕΚ 107/Α/ 5-5-2014   Ελληνικά
4224/2013 Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό ΤΑμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις Άρθρo 16/5 ΦΕΚ 288/Α/31-12-2013   Ελληνικά
4099/2012 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφα λαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμο γής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις. Άρθρo 165/8β ΦΕΚ 50/Α/ 20-12-2012   Ελληνικά
4056/2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4056 Άρθρο 21  ΦΕΚ 52/Α/12-03-2012 Ρυθμίσεις θεμάτων χρηματοπιστωτικού τομέα  Ελληνικά
4051/2012 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 Άρθρo 11 ΦΕΚ 40/Α/ 29-02-2012 Ρυθμίσεις θεμάτων Ταμείου Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων (τροποποίηση του ν. 3746/2009) Ελληνικά
4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης − Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρα 1-8
ΦΕΚ 218/Α’/3-10-2011   Ελληνικά
3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρα 15-17
ΦΕΚ 122/Α’/21-07-2009 Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/14/ΕΚ σχετικά με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Ελληνικά
Αγγλικά
3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρα 1-27
ΦΕΚ 27/Α’/16-02-2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), (μετατροπή από ΤΕΚ σε ΤΕΚΕ) αντικατάσταση των άρθρων 1-17 του ν. 2832/2000 και κωδικοποίηση των ρυθμίσεων σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης καταθετών και επενδυτών-πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων Ελληνικά
Αγγλικά
      Μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι νόμοι 4021/2011, 4051/2012, 4056/2012, 4335/2015 και 4340/2015, το ΤΕΚΕ, με σκοπό την διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, προέβη σε ενσωμάτωση και κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του βασικού νομοθετήματος 3746/2009 σε ενιαίο κείμενο. Η κωδικοποίηση αυτή είναι άτυπη (δηλ. δεν έχει γίνει με νόμο) και ο αναγνώστης για την συμμόρφωση έχει την ευθύνη να επαληθεύει ο ίδιος από τα πρωτογενή νομοθετικά κείμενα το ακριβές περιεχόμενο του νόμου.  
3714/2008 «Προστασία Δανειοληπτών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 6 ΦΕΚ 231/Α’/07-11-2008 Αύξηση ποσού κάλυψης καταθετών από 20.000 ευρώ σε 100.000ευρώ – Αλλαγή ποσοστού υπολογισμού εισφοράς Ελληνικά
Αγγλικά
3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρα 1-71
ΦΕΚ 195/Α’/17-08-2007 Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων & Ενσωμάτωση στην Ελληνική (Τραπεζική) Νομοθεσία των διατάξεων της ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/39/ΕΚ Ελληνικά
3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» Άρθρα 1-93 ΦΕΚ 178/Α’/01-08-2007 Ενσωμάτωση στην Ελληνική Τραπεζική Νομοθεσία των διατάξεων των ευρωπαϊκών οδηγιών 2006/48/ΕΚ (ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα) και 2006/49/ΕΚ (επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων) Ελληνικά
Αγγλικά
2832/2000 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συστήματος εγγύησης καταθέσεων και τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρα 1-17
ΦΕΚ 141/Α’/13-06-2000 Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων & Τροποποίηση, κωδικοποίηση και αντικατάσταση των άρθρων 40-56 του Ν. 2324/1995 & ενσωμάτωση στην Ελληνική (Τραπεζική) Νομοθεσία των διατάξεων της ευρωπαϊκής οδηγίας 94/19/ΕΚ με τίτλο «περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων» Ελληνικά
Αγγλικά
2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1
ΜΕΡΟΣ Δ’
Άρθρα 61-78
ΦΕΚ 228/Α’/11-11-1997 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Συναλλαγών Μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών / Αναδιάρθωση Συνεγγυητικού, Έδρα, Συμμετέχοντα Μέλη, Ορισμοί, Κάλυψη Ελληνικά
2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Γ’
Άρθρα 40-56
ΦΕΚ 146/Α’/17-07-1995 Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ). Ελληνικά
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ   ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ    
Γ.Δ.Ο.Π. 0001491, ΕΞ 2017/Χ.Π. 1687  Τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.)   ΦΕΚ 3633    
Γ.Δ.Ο.Π. 0001143, ΕΞ 2017-1/8/17, (ΥΟΔΔ 377) Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

 

  ΦΕΚ 377    
Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302/Β.2048 Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.  

ΦΕΚ 2048/

Β΄ /6.7.2016

   
Γ.Δ.Ο.Π.0000182ΕΞ2013 /Β. 2408 Προσδιορισμός του ύψους των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)  

ΦΕΚ 3014/

Β' /27.11.2013

   
9249/9.10.2011 Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων   ΦΕΚ 2246/Β΄/9.10.2011    
31996/Β.1562 Κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) στο Ενεργητικό του Σκέλους αυτού.  

ΦΕΚ 1186/

Β' /6.8.2010

   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΠΑΘ) ΤΙΤΛΟΣ  

ΦΕΚ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

   
ΑΠΟΦ ΕΠΑΘ 221 17 3 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ Εργασίες του ειδικού εκκαθαριστή πιστωτικού ιδρύματος με σκοπό την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4335/2015 και του ν. 4370/2016  

ΦΕΚ 971/

Β' /22.03.2017

   

 

ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
4474/2017
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.
 
Άρθρο 19 Α/80/7/6/2017 Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4370/2016  Ελληνικά
4438/2016 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ  σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Άρθρο 48 Α/220/28.11.2016 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4370/2016 και 4335/2015 Ελληνικά
4370/2016
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
Άρθρα 1-73 Α/37/07.03.2016
Νέος Νόμος ΤΕΚΕ
Διατάξεις για τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)
και για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 
(ΤΕΚΕ)
Ελληνικά/Αγγλικά
4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Άρθρο 45 Φ.Ε.Κ. Α/176/16.12.2015 Τροποποίηση εσωτερικού άρθρου 100 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 για τη χορήγηση, μέχρι το τέλος του 2015, δανείου από το ΣΚΚ στο ΣΕ για σκοπούς χρηματοδότησης μέτρων εξυγίανσης Ελληνικά
4346/2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 5 παρ. 30, άρθρα 9-10 Φ.Ε.Κ. Α/152/20.11.2015
 
  • Χορήγηση δανείου από το ΤΧΣ στο ΤΕΚΕ (Δάνειο Εξυγίανσης)
  • Χορήγηση προσωρινού δανείου από το ΣΚΚ στο ΣΕ

 

Ελληνικά
4340/2015 Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών Άρθρα 1, 3

Φ.Ε.Κ. Α/134/1.11.2015

  • Χορήγηση δανείου από το ΤΧΣ στο ΤΕΚΕ
  • Κατάργηση Λογαριασμού Τακτοποίησης
Ελληνικά
4335/2015 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80). 'Αρθρο 2 Φ.Ε.Κ. Α/87/23.07.2015 Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων((ενσωμάτωση οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ΕΕ L 173) και άλλες διατάξεις  Ελληνικά
4316/2014 "Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις" Άρθρο 96 ΦΕΚ 270/Α/ 24-12-2014 Ρυθμίσεις για το ΤΕΚΕ (Δυνατότητα χορήγησης δανείου από το ΤΧΣ στο ΤΕΚΕ) Ελληνικά
4261/2014 "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΦΕΚ 107/Α/ 5-5-2014   Ελληνικά
4224/2013 Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό ΤΑμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις Άρθρo 16/5 ΦΕΚ 288/Α/31-12-2013   Ελληνικά
4099/2012 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφα λαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμο γής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις. Άρθρo 165/8β ΦΕΚ 50/Α/ 20-12-2012   Ελληνικά
4056/2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4056 Άρθρο 21  ΦΕΚ 52/Α/12-03-2012 Ρυθμίσεις θεμάτων χρηματοπιστωτικού τομέα  Ελληνικά
4051/2012 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 Άρθρo 11 ΦΕΚ 40/Α/ 29-02-2012 Ρυθμίσεις θεμάτων Ταμείου Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων (τροποποίηση του ν. 3746/2009) Ελληνικά
4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης − Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρα 1-8
ΦΕΚ 218/Α’/3-10-2011   Ελληνικά
3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρα 15-17
ΦΕΚ 122/Α’/21-07-2009 Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/14/ΕΚ σχετικά με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Ελληνικά
Αγγλικά
3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρα 1-27
ΦΕΚ 27/Α’/16-02-2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), (μετατροπή από ΤΕΚ σε ΤΕΚΕ) αντικατάσταση των άρθρων 1-17 του ν. 2832/2000 και κωδικοποίηση των ρυθμίσεων σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης καταθετών και επενδυτών-πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων Ελληνικά
Αγγλικά
      Μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι νόμοι 4021/2011, 4051/2012, 4056/2012, 4335/2015 και 4340/2015, το ΤΕΚΕ, με σκοπό την διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, προέβη σε ενσωμάτωση και κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του βασικού νομοθετήματος 3746/2009 σε ενιαίο κείμενο. Η κωδικοποίηση αυτή είναι άτυπη (δηλ. δεν έχει γίνει με νόμο) και ο αναγνώστης για την συμμόρφωση έχει την ευθύνη να επαληθεύει ο ίδιος από τα πρωτογενή νομοθετικά κείμενα το ακριβές περιεχόμενο του νόμου.  
3714/2008 «Προστασία Δανειοληπτών και άλλες διατάξεις» Άρθρο 6 ΦΕΚ 231/Α’/07-11-2008 Αύξηση ποσού κάλυψης καταθετών από 20.000 ευρώ σε 100.000ευρώ – Αλλαγή ποσοστού υπολογισμού εισφοράς Ελληνικά
Αγγλικά
3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρα 1-71
ΦΕΚ 195/Α’/17-08-2007 Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων & Ενσωμάτωση στην Ελληνική (Τραπεζική) Νομοθεσία των διατάξεων της ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/39/ΕΚ Ελληνικά
3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» Άρθρα 1-93 ΦΕΚ 178/Α’/01-08-2007 Ενσωμάτωση στην Ελληνική Τραπεζική Νομοθεσία των διατάξεων των ευρωπαϊκών οδηγιών 2006/48/ΕΚ (ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα) και 2006/49/ΕΚ (επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων) Ελληνικά
Αγγλικά
2832/2000 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συστήματος εγγύησης καταθέσεων και τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρα 1-17
ΦΕΚ 141/Α’/13-06-2000 Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων & Τροποποίηση, κωδικοποίηση και αντικατάσταση των άρθρων 40-56 του Ν. 2324/1995 & ενσωμάτωση στην Ελληνική (Τραπεζική) Νομοθεσία των διατάξεων της ευρωπαϊκής οδηγίας 94/19/ΕΚ με τίτλο «περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων» Ελληνικά
Αγγλικά
2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1
ΜΕΡΟΣ Δ’
Άρθρα 61-78
ΦΕΚ 228/Α’/11-11-1997 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Συναλλαγών Μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών / Αναδιάρθωση Συνεγγυητικού, Έδρα, Συμμετέχοντα Μέλη, Ορισμοί, Κάλυψη Ελληνικά
2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Γ’
Άρθρα 40-56
ΦΕΚ 146/Α’/17-07-1995 Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ). Ελληνικά
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ   ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ    
Γ.Δ.Ο.Π. 0001143, ΕΞ 2017-1/8/17, (ΥΟΔΔ 377) Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

 

       
Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302/Β.2048 Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.  

ΦΕΚ 2048/

Β΄ /6.7.2016

   
Γ.Δ.Ο.Π.0000182ΕΞ2013 /Β. 2408 Προσδιορισμός του ύψους των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)  

ΦΕΚ 3014/

Β' /27.11.2013

   
9249/9.10.2011 Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων   ΦΕΚ 2246/Β΄/9.10.2011    
31996/Β.1562 Κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) στο Ενεργητικό του Σκέλους αυτού.  

ΦΕΚ 1186/

Β' /6.8.2010

   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΠΑΘ) ΤΙΤΛΟΣ  

ΦΕΚ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

   
ΑΠΟΦ ΕΠΑΘ 221 17 3 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ Εργασίες του ειδικού εκκαθαριστή πιστωτικού ιδρύματος με σκοπό την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4335/2015 και του ν. 4370/2016  

ΦΕΚ 971/

Β' /22.03.2017