Ενεργοποίηση καταβολής αποζημίωσης καταθετών

Η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης ενεργοποιείται και το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους καταθέτες εφόσον μια κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη κατά την ημερομηνία αδυναμίας της τράπεζας. 
Το ΤΕΚΕ, αμέσως μόλις του κοινοποιηθεί η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή δικαστικής αρχής για την περιέλευση πιστωτικού ιδρύματος σε αδυναμία και τη θέση του σε ειδική εκκαθάριση (ημερομηνία αδυναμίας) καταρτίζει κατάλογο καταθετών με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα, και  μετά τους συμψηφισμούς, καθιστά διαθέσιμο το ποσό της αποζημίωσης μέσα σε  επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την απόφαση αυτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις είτε παρατείνεται η έναρξη καταβολής αποζημίωσης (πχ λογαριασμοί πελατείας), είτε αναβάλλεται η καταβολή για συγκεκριμένους λόγους. 
Επισημαίνεται ότι μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη λήξη των κατά περίπτωση προθεσμιών για την έναρξη καταβολής των αποζημιώσεων, οι αξιώσεις των καταθετών έναντι του ΤΕΚΕ παραγράφονται.