Νέος Νόμος Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ)

Την 7η Μαρτίου 2016 ψηφίστηκε ο ν. 4370/2016 (Α’ 37) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ηςΑπριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του ν. 3746/2009 (Α'27).

Βασικά σημεία του νέου νόμου είναι τα ακόλουθα:

  1. Διατήρηση του ορίου κάλυψης στο ποσό των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα.
  2. Δυνατότητα πρόσθετης κάλυψης έως 300.000 ευρώ και για προσωρινό χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από την πίστωση ποσών που προέρχονται αποδεδειγμένα από συγκεκριμένες δραστηριότητες.
  3. Διαφοροποίηση των κατηγοριών καταθέσεων που εξαιρούνται της προστασίας και εγγύησης του ΤΕΚΕ αναφορικά με την αποζημίωση καταθετών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξαιρέσεις του ν. 3746/2009.
  4. Καταβολή αποζημίωσης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος. Σε περίπτωση καταθέσεων οι οποίες τηρούνται για λογαριασμό άλλου προσώπου, η προθεσμία καταβολής αποζημίωσης θα είναι έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος.
  5. Το επίπεδο – στόχος των διαθεσίμων κεφαλαίων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ καθορίζεται τουλάχιστον σε 0,8% των εγγυημένων καταθέσεων έως τις 3 Ιουλίου 2024.
  6. Για τον υπολογισμό των εισφορών προς το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εγγυημένες καταθέσεις, ο βαθμός κινδύνου και η φάση του οικονομικού κύκλου.
  7. Υποχρέωση πιστωτικών ιδρυμάτων να λειτουργούν το ηλεκτρονικό αρχείο πελατοκεντρικού συστήματος (ΗΑΠΣ).
  8. Διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των συστημάτων του ΤΕΚΕ (stress tests) ανά τριετία ή και συχνότερα. Η πρώτη άσκηση πρέπει να έχει διενεργηθεί έως τις 3 Ιουλίου 2017.
  9. Παροχή σαφούς και λεπτομερούς πληροφόρησης των καταθετών από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την εγγύηση των καταθέσεών τους και των απαιτήσεών τους από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.
  10. Διασυνοριακή συνεργασία των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με καταβολή αποζημίωσης από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του κράτους μέλους υποδοχής για λογαριασμό του συστήματος εγγύησης καταθέσεων του κράτους μέλους καταγωγής βάσει εγγράφων συμφωνιών συνεργασίας.