Επικοινωνία με καταθέτες κατα την αποζημίωση

Το ποσό προς αποζημίωση είναι διαθέσιμο χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στο ΤΕΚΕ εκτός των περιπτώσεων της πρόσθετης προστασίας με Προσωρινά Υψηλά Υπόλοιπα (ΠΥΥ), για τη λήψη της οποίας οι καταθέτες υποβάλλουν αίτηση στο ΤΕΚΕ, κατόπιν ανακοίνωσής του.

Συνοπτικά, σε περίπτωση ενεργοποίησής του το ΤΕΚΕ ενημερώνει τους δικαιούχους καταθέτες μέσω του Τύπου για τα όρια κάλυψης των δικαιούχων καταθετών και σε μεταγενέστερο στάδιο παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης.

Κάθε αλληλογραφία μεταξύ του ΤΕΚΕ και του καταθέτη συντάσσεται:

α) στην ελληνική γλώσσα ή

β) στην επίσημη γλώσσα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χρησιμοποιεί η τράπεζα, στην οποίο τηρείται η κατάθεση, όταν επικοινωνεί με τον καταθέτη· ή

γ) στην ή στις επίσημες γλώσσες της  χώρας στην οποία βρίσκεται η κατάθεση.

Εάν τράπεζα δραστηριοποιείται άμεσα σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να έχει ιδρύσει υποκαταστήματα, οι πληροφορίες παρέχονται στη γλώσσα που επελέγη από τον καταθέτη όταν ανοίχτηκε ο λογαριασμός.