Διασυνοριακή αποζημίωση καταθετών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4370/2016 (Α'37),  σε περίπτωση διασυνοριακής λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος μέσω υποκαταστήματος, το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) της χώρας υποδοχής εκπροσωπεί το ΣΕΚ της χώρας καταγωγής.

Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, το ΤΕΚΕ μπορεί να λειτουργεί σαν εκπρόσωπος του ΣΕΚ της χώρας καταγωγής για τους καταθέτες  υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, για τους καταθέτες των υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών που λειτουργούν στην αλλοδαπή, το αλλοδαπό ΣΕΚ εκπροσωπεί το ΤΕΚΕ και καταβάλλει τα ποσά προς αποζημίωση σύμφωνα με τις οδηγίες του TEKE. Το αλλοδαπό ΣΕΚ δεν ευθύνεται όσον αφορά ενέργειες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του TEKE και το ΤΕΚΕ παρέχει την αναγκαία χρηματοδότηση πριν από την καταβολή της αποζημίωσης και αποζημιώνει το αλλοδαπό ΣΕΚ για όλα τα πραγματοποιηθέντα έξοδα.

Το αλλοδαπό ΣΕΚ ενημερώνει επίσης τους ενδιαφερόμενους καταθέτες για λογαριασμό του ΤΕΚΕ και είναι αρμόδιο να λαμβάνει αλληλογραφία από τους εν λόγω καταθέτες για λογαριασμό του ΤΕΚΕ.

Για την αποτελεσματική διασυνοριακή αποζημίωση η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει εκδώσει Κατευθυντήριες Γραμμές για τις συμφωνίες συνεργασίας για τη διασυνοριακή καταβολή αποζημίωσης, βάσει των οποίων θεσπίζονται συμφωνίες μεταξύ των ΣΕΚ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΤΕΚΕ έχει ήδη  διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της Βουλγαρίας, (BulgarianDepositInsuranceFund– BDIF),  καθώς και με το ένα εκ των ΣΕΚ της Γερμανίας  EntschädigungseinrichtungDeutscherBankenGmbH– EdB).

Διεθνείς Συνεργασίες