Διασυνοριακή αποζημίωση καταθετών

Σύμφωνα με το νόμο 4370/2016 το ΤΕΚΕ θεσπίζει κατάλληλες διαδικασίες με σκοπό τη συνεργασία με άλλα ΣΕΚ, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών, αποτελεσματικής επικοινωνίας για τα υποκαταστήματά των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 
Οι καταθέτες των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλο κράτος μέλος θα αποζημιωθούν από το ΣΕΚ της χώρα υποδοχής εκ μέρους του ΣΕΚ της χώρας προέλευσης. Το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής θα καταβάλλει αποζημιώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει από το ΣΕΚ της χώρας προέλευσης. Το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής δεν θα φέρει καμία ευθύνη όσο αναφορά σε ενέργειες που έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από το ΣΕΚ της χώρας προέλευσης. Το ΣΕΚ της χώρας προέλευσης θα παρέχει  τα αναγκαία κεφάλαια πριν την διαδικασία αποζημίωσης και θα αποζημιώσει το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής για τα έξοδα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία. Το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής ενημερώνει επίσης τους ενδιαφερόμενους καταθέτες για λογαριασμό του ΣΕΚ της χώρας προέλευσης και είναι αρμόδιο να λαμβάνει αλληλογραφία από τους εν λόγω καταθέτες για λογαριασμό του ΣΕΚ της χώρας προέλευσης.
 
Για την αποτελεσματική διασυνοριακή αποζημίωση η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) έχει εκδώσει την 8/6/16, Κατευθυντήριες Γραμμές για τις συμφωνίες συνεργασίας για τη διασυνοριακή καταβολή αποζημίωσης, βάσει των οποίων θεσπίζονται συμφωνίες μεταξύ των ΣΕΚ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΤΕΚΕ έχει ήδη  διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της Βουλγαρίας, (BulgarianDepositInsuranceFund– BDIF), καθώς και με το ένα εκ των ΣΕΚ της Γερμανίας  EntschädigungseinrichtungDeutscherBankenGmbH– EdB). Διεθνείς Συνεργασίες
 
Την 29η Σεπτεμβρίου 2016 το ΤΕΚΕ προσχώρησε στην πολυμερή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) που ανέπτυξε το European Forum of Deposit Insurers (EFDI), σε συμφωνία με τις διατάξεις των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ). Η συμφωνία αφορά θέματα συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ προκειμένου για τη διασυνοριακή καταβολή αποζημιώσεων από το ΣΕΚ της χώρας υποδοχής, τη μεταφορά εισφορών μεταξύ ΣΕΚ για τις περιπτώσεις που ένα πιστωτικό ίδρυμα μεταφέρει μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων του σε άλλο κράτος μέλος και τον δανεισμό μεταξύ ΣΕΚ.
 
Στη συμφωνία του EFDI προσχώρησαν επίσης τα ΣΕΚ της Αυστρίας, Βελγίου, Βουλγαρίας, Ιταλίας, Κύπρου, Δανίας, Γαλλίας, Τσεχίας, της Γερμανίας (EDB), Φινλανδίας, Ουγγαρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας και του Ηνωμενου Βασιλέιου ενώ αναμένεται σύντομα η προσχώρηση και άλλων ΣΕΚ.