Αναβολή της αποζημίωσης

Η καταβολή αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ αναβάλλεται όταν:

α) η κατάθεση έχει δεσμευτεί από δικαστική διαταγή ή απόφαση έως τη χρονική στιγμή κατά την οποία το ΤΕΚΕ λαμβάνει γνώση της άρσης της δέσμευσης,

β) η κατάθεση υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί από εθνικές κυβερνήσεις ή διεθνή όργανα έως τη χρονική στιγμή κατά την οποία το ΤΕΚΕ λαμβάνει γνώση για την άρση των περιοριστικών μέτρων,

γ) το ποσό προς αποζημίωση αποτελεί μέρος προσωρινού υψηλού υπολοίπου

δ) το ποσό προς αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί από το ΣΕΚ του κράτους μέλους υποδοχής (Διασυνοριακή αποζημίωση)

Το ΤΕΚΕ καταβάλει τις αποζημιώσεις όταν διαπιστώσει ότι έχουν αρθεί οι λόγοι αναβολής (π.χ. μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση).