Δεσμευμένες καταθέσεις

Η καταβολή αποζημίωσης αναστέλλεται σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή δικαστική διαταγή σε καταθέτη ή δικαιούχο λογαριασμού για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ο λογαριασμός είναι δεσμευμένος.