Κατηγορίες καταθέσεων που εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ

Από την κάλυψη του ΤΕΚΕ εξαιρούνται οι ακόλουθες καταθέσεις:

α) oι καταθέσεις που τηρούνται από άλλα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό,

β) τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος

γ) οι καταθέσεις που απορρέουν από συναλλαγές σε σχέση με τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όσο διαρκεί η ποινική δίκη αναστέλλεται οποιασδήποτε καταβολή μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση.

δ) οι καταθέσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

ε) οι καταθέσεις των ΕΠΕΥ στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό.

στ) οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί,

ζ) οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων,

η) οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,

θ) οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης,

ι) οι καταθέσεις του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στο ν.4270/2014 Α' 143, (αρθ.14 παρ.1) ,

ια) πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από πιστωτικό ίδρυμα και υποχρεώσεις που προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων,

ιβ) οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ