Ποσό αποζημίωσης σε καταθέσεις πρόσθετης προστασίας - Προσωρινά Υψηλά Υπόλοιπα (ΠΥΥ)

Κατ’ εξαίρεση προστατεύονται με πρόσθετο όριο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ καταθέσεις που προέρχονται αποδεδειγμένα από μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες και για χρόνο μέχρι έξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος και οι οποίες έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς καταθέσεων αποδεδειγμένα εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη δραστηριότητα γνωστό ως όριο ΠΥΥ. Τα ΠΥΥ υπολογίζονται μετά την εξάντληση του ορίου κάλυψης των 100.000 ευρώ. Το όριο των ΠΥΥ αφορά το σύνολο των απαιτήσεων κάθε δικαιούχου (αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες). Στις περιπτώσεις κοινού λογαριασμού, το όριο των ΠΥΥ εφαρμόζεται εις όφελος όλων των συνδικαιούχων.

Οι δραστηριότητες είναι οι εξής:

α) από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου, για το τίμημα ή την αποζημίωση που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ’ επάγγελμα με αγοραπωλησίες ακινήτων, ή ιδιοκτήτη,

β) από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων (μόνο για ποσά άνω των 3.000 ευρώ)

γ) από καταβολή εφάπαξ ή παροχών λόγω συνταξιοδότησης,

δ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης,

ε) από καταβολή αποζημίωσης στους αδίκως κρατηθέντες ή καταδικασθέντες,

στ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αδικοπραξία,

ζ) από καταβολή ασφαλιστικών παροχών είτε από κοινωνική είτε από ιδιωτική ασφάλιση (μόνο για ποσά άνω των 3.000 ευρώ)

η) από καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους λόγω θανάτου του κληρονομουμένου ή από καταβολή ποσών λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει κατατεθεί σε λογαριασμό ποσό προερχόμενο αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις ανωτέρω δραστηριότητες, το πρόσθετο όριο ΠΥΥ κάλυψης (300.000 ευρώ) εφαρμόζεται μετά την εξάντληση του ορίου κάλυψης  (100.000 ευρώ ) ανά καταθέτη.

Για τις περιπτώσεις κοινού λογαριασμού, το πρόσθετο όριο ΠΥΥ  εφαρμόζεται εις όφελος όλων των συνδικαιούχων ανεξαρτήτως του καταθέτη ή δικαιούχου τον οποίο αφορά η σχετική πίστωση και επί του συνόλου του υπολοίπου του λογαριασμού μετά την εξάντληση του ορίου κάλυψης των 100.000 ευρώ. Η προστασία ΠΥΥ αυτή παρέχεται μόνο εφόσον οι δικαιούχοι καταθέτες υποβάλουν σχετικό αίτημα στο ΤΕΚΕ κατόπιν ανακοινώσεως του και εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος.

Παράδειγμα

Οι καταθέτες Α και Β έχουν κοινό καταθετικό λογαριασμό 30.000 ευρώ και ο καταθέτης Α πουλάει ακίνητο και λαμβάνει 600.000 ευρώ που τοποθετεί στον κοινό λογαριασμό. Δύο μήνες αργότερα το πιστωτικό ίδρυμα τίθεται σε εκκαθάριση και ο λογαριασμός έχει υπόλοιπο 630.000 ευρώ. Τι αποζημίωση δικαιούνται;

Απάντηση

Εντός 7 εργάσιμων ημερών οι καταθέτες θα λάβουν Α=100.000 ευρώ και Β=100.000 ευρώ.

Κατόπιν αιτήματος του καταθέτη Α και εφόσον αποδειχθεί ότι πηγή των κεφαλαίων είναι η πώληση του ακινήτου, η κατάθεση έχει πρόσθετο όριο κάλυψης ΠΥΥ και κάθε καταθέτηςθα λάβει πρόσθετα  Α:150.000 ευρώ και Β:150.000 ευρώ.

Συνολικά οι δύο καταθέτες θα λάβουν 500.000 ευρώ.