Ποσό της αποζημίωσης

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά τράπεζα για το σύνολο των καταθέσεών του (ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμών), εκτός αν συντρέχει περίπτωση πρόσθετης προστασίας με Προσωρινά Υψηλά Υπόλοιπα (ΠΥΥ). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τυχόν δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της τράπεζας. Η ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό του ποσού προς αποζημίωση είναι η ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης το συνολικό ύψος των καταθέσεων συμψηφίζεται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του καταθέτη προς την τράπεζα.

Οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις σε καταθέτες απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή εισφοράς. Το ΤΕΚΕ δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκου επί του ποσού αποζημίωσης για το διάστημα μέχρι την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους καταθέτες, εφόσον η αποζημίωση έχει καταστεί διαθέσιμη εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το νόμο.

Παράδειγμα

Ο καταθέτης Α έχει σε καταθετικό λογαριασμό 80.000 ευρώ και ληξιπρόθεσμες οφειλές 3.000 ευρώ και ο καταθέτης Β σε διαφορετικό λογαριασμό 120.000 ευρώ και ληξιπρόθεσμες οφειλές 5.000 ευρώ. Τι αποζημίωση δικαιούνται;

Απάντηση

Ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 77.000 ευρώ ενώ ο καταθέτης Β 100.000 ευρώ.