Λογαριασμοί πελατείας - πραγματικοί δικαιούχοι

Σε καταθέσεις που τηρούνται για λογαριασμό άλλων προσώπων, από την εγγύηση καλύπτεται το άλλο αυτό πρόσωπο εφόσον  ορίζεται ή δύναται να οριστεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία μια κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη. Ενδεικτικά, σε περιπτώσεις λογαριασμών που τηρούν οι ΕΠΕΥ στο όνομά τους, υπέρ των πελατών τους,  εφόσον οι πελάτες μπορούν να οριστούν από την ΕΠΕΥ πριν την ημερομηνία που οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες, οι πελάτες της ΕΠΕΥ καλύπτονται για το μερίδιο που τους αναλογεί από τους λογαριασμούς αυτούς δυνάμει των νόμιμων ή συμβατικών ρυθμίσεων. Το ποσό που προκύπτει για κάθε πελάτη συμψηφίζεται με τυχόν λοιπές καταθέσεις που τηρεί στη τράπεζα στην οποία οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες, έως του ορίου των 100.000 ευρώ.