Κωδικοποιημένος νόμος του ΤΕΚΕ

Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4438/2016, το ΤΕΚΕ, με σκοπό την διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, προέβη σε ενσωμάτωση και κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του βασικού νομοθετήματος 4370/2016 σε ενιαίο κείμενο. Η κωδικοποίηση αυτή είναι άτυπη (δηλ. δεν έχει γίνει με νόμο) και ο αναγνώστης για την συμμόρφωση έχει την ευθύνη να επαληθεύει ο ίδιος από τα πρωτογενή νομοθετικά κείμενα το ακριβές περιεχόμενο του νόμου.