Συμμετέχοντα στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Πιστωτικά Ιδρύματα

Στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά :

  • όλες οι ελληνικές τράπεζες (εμπορικές και συνεταιριστικές),
  • τα υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών σε άλλες χώρες
  • και τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα εκτός ΕΕ.

Η συμμετοχή στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ είναι υποχρεωτική για όλες τις Ελληνικές Τράπεζες οι οποίες παρέχουν κατ' ελάχιστο μια από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Ελληνικές Τράπεζες

  1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
  2. Αλφα Τράπεζα Α.Ε.
  3. Τράπεζα Eurobank – Ergasias Α.Ε.
  4. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
  5. Attica Bank Α.Τ.Ε.
  6. Aegean Baltic Bank Α.Τ.Ε.